Studies and Statistics

MPSV

 1. Roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí - http://www.mpsv.cz/cs/7260

 

MŠMT

 1. Statistika školství - http://www.uiv.cz

 2. Rejstřík škol a školských zařízení - http://rejskol.msmt.cz

 3. Statistické ročenky školství a výkonové ukazatele - http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

 

MZ

 1. Zdravotnická ročenka ČR 2013 (str. 140) - http://www.uzis.cz/system/files/zdrroccz2013.pdf

 

MV

 1. Hodnocení systému péče o ohrožené děti - http://www.mvcr.cz/soubor/hodnoceni-systemu3-pdf.aspx

 2. Informace k problematice svěřenců jednotlivých typů zařízení pro výkon ústavní, respektive ochranné výchovy - http://www.mvcr.cz/soubor/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti-priloha1-pdf.aspx

 3. Shrnutí základních poznatků o dětech a mladistvých s asociálním chováním ve výzkumech Institutu pro kriminologii a sociální prevenci - http://www.mvcr.cz/soubor/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti-priloha2-pdf.aspx

 

Systém péče o ohrožené děti

 1. Systém náhradní výchovy, Jakub Dvořák - http://www.anv.cz/System_nahradni_vychovy.pdf

 2. Právní úprava náhradní rodinné péče, Filip Vyskočil - http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Projekty/Pravni_uprava_NRP_v_CR_2014.pdf

 3. Zpráva ze systematických návštěv zařízení ústavní a ochranné výchovy, VOP - http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf

 4. Zpráva z návštěv kojeneckých ústavů, VOP - http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/NZ-25_2012-kojenecke-ustavy.pdf

 5. Zpráva z návštěv diagnostických ústavů, VOP - http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/NZ-26_2012-diagnosticke-ustavy.pdf

 6. Téma ústavní výchovy v judikatuře Ústavního soudu, MPSV - http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/tema-ustavni-vychovy-v-judikature-ustavniho-soudu

 7. Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu, SOS Vesničky - https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/2436105a-9b56-467e-a103-b4c05e9aaec4/Peer-Research-CzechRepublic-CZ.pdf?ext=.pdf

 8. Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice, ERRC - http://www.errc.org/cms/upload/file/dozivotni-trest-romske-deti-v-ustavni-peci-v-ceske-republice-20-june-2011.pdf

 9. Péče o ohrožené děti, Lumos - http://czech.wearelumos.org/sites/default/files/material-seminar11-11.pdf