Legislativa

Rodinné právo - legislativní rámec

 1. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)
  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

 2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)
  http://zakony.centrum.cz/zakon-o-rodine

 3. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14305/novela.pdf

 4. Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14306/vyhlaska_ZSPOD.pdf

 5. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení)
  http://data.idnes.cz/soubory/pravo/73A120817_VR_91_2012_MEZINARODNI_PRA.PDF

 6. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf

 7. Úmluva o právech dítěte
  http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf

 8. Evropská úmluva o výkonu práv dětí
  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=ss01054&cd=77&typ=r

 9. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/deti/Umluva_o_pravomoci_organu_ve_vecech_rodicovske_zodpovednosti.pdf

 10. Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství
  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=ss01047&cd=77&typ=r

 11. Sdělení MZV č. 91/2005 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/deti/Umluva_o_styku_s_detmi.pdf

 12. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
  http://www.mvcr.cz/soubor/sb076-08-pdf.aspx

 

MPSV

Obecné pojednání o roli MPSV:

 1. http://www.mpsv.cz/cs/4

 

Legislativní dokumenty:

 1. Zákon o sociálně-právní ochraně práv dětí
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14305/novela.pdf

 2. Vyhláška o provedení některých ustanovení ZOSPOD
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14306/vyhlaska_ZSPOD.pdf

 

Metodické pokyny:

 1. Informace ze dne 14. března 2013 o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona č.359/1999 Sb.
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14851/umistovani_deti_PPPD.pdf

 2. Dávky pěstounské péče
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14871/brozura_Pestounske_davky_2013.pdf

 

Nelegislativní dokumenty:

 1. Národní strategie ochrany práv dětí (NSOPD)
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf

 2. Akční plán k naplnění NSOPD
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14311/APN_NSOPD_2012-2015.pdf

 3. Usnesení vlády České republiky k Akčnímu plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14310/UAP_2012-2015.pdf

 4. Zpráva o plnění NSOPD a Akčního plánu k naplnění NSOPD za rok 2012
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/15311/Zprava_17042013.pdf

 5. Zpráva o plnění NSOPD a Akčního plánu k naplnění NSOPD za rok 2013
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/18853/Zprava_2013.pdf

 6. Metodika zpracování plánů transformace pobytových zařízení v oblasti péče o ohrožené děti
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/18291/priloha_7.pdf

 

Výzkumy, materiály, studie:

 1. Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/13148/smernice.pdf

 2. Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

 3. Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/Analyza_rodina_2.pdf

 4. Analýza náhradní rodinné péče v České republice
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

 5. Vývoj dětí v náhradních formách péče
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/13150/nahradni_pece.pdf

 

Konference:

Konference připomínající 25. Výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

 1. Anna Šabatová
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/19712/Prezentacce_Sabatova.zip

 2. Eva Petrová
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/19710/Prezentace_Petrova.zip

 3. Pavla Boučková
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/19711/Prezentace_Bouckova.zip

 

MŠMT

Institutcionální výchova:

 1. Obecné pojednání o roli MŠMT v systému ústavní a ochranné výchovy
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/institucionalni-vychova

 

Zákony:

 1. zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

 2. zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 3. zák. 500/2004 Sb. (správní řád)

 4. zák. č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 5. zák. č. 94/1963 Sb., o rodině

 6. zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 7. zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 8. zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád)

 9. zák. č. 218/2003, o soudnictví ve věcech mládeže

 10. zák. č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

 11. trestní zákoník (zák. č. 40/2009) a trestní řád (zák. č. 141/1961)

 12. zákony č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, zák. č. 169/1999, o výkonu trestu a zák. č. 129/2008, o výkonu zabezpečovací detence včetně prováděcích vyhlášek, dotýkající se práv dětí omezením kontaktů s rodiči, případně na omezení osobní svobody rodičů navazujícím rozhodnutím o ústavní výchově

 13. zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky

 14. azylový zákon

 15. zák. č. 217/2002 Sb. o dočasné ochraně cizinců

 16. zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

Vyhlášky:

 1. Vyhláška 438/2006 Sb. ze dne 30. srpna 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 2. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

 3. Vyhláška MŠMT 60/2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro preventivně výchovnou péči

 4. Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 5. Standardy kvality péče o děti v zařízeních institucionální péče (ke schválení v příštích měsících)
  http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/oddeleni-ustavni-a-ochranne-vychovy-prevence-a-pracoviste/standardy-kvality-pece-o-deti

 

Koncepce, pokyny:

 1. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020
  http://www.msmt.cz/file/33599/

 2. Koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT na období 2014 – 2020
  http://www.msmt.cz/file/34169/

 3. Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řízení státních příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo činnost školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, které zřizuje
  http://www.msmt.cz/file/34484/